pb.pl

Regulamin programu AkceleratorArt. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem programu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”., zwana dalej „Organizatorem”
2.    Informacje o programie dostępne są na stronie http://akcelerator.pb.pl/
3.    Celem programu jest wyłonienie co najmniej jednego przedsiębiorcy, w celu udzielenia mu pomocy doradczej w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej ( przez partnerów programu.
4.    Pod pojęciem przedsiębiorcy na potrzeby niniejszego rankingu rozumie się:
a. jednoosobową działalność gospodarczą,
b. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej
c. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
d. oddział zagranicznego przedsiębiorcyArt. 2 Zasady Uczestnictwa


1.    Do programu może się zgłosić każdy przedsiębiorca działająca na terenie Polski. W programie nie mogą brać udziału podmioty oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, w szczególności banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy factoringowe.
2.    Zgłoszenie się do programu następuje poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://akcelerator.pb.pl/. Wraz z uzupełnieniem ankiety jej uczestnicy akceptują bezwarunkowo regulamin programu.
3.    Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.


Art. 3 Program


1.    Uczestnicy programu nie ponoszą jakichkolwiek kosztów uczestnictwa w nim.
2.    Program obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, którzy zgłosili się do udziału w nim poprzez uzupełnienie wszystkich pozycji formularza ankiety dostępnej na stronie programu.
3.    Kwalifikacji  przedsiębiorców do programu dokona jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz partnerów programu.
4.    Każdy partner programu dokona wyboru co najmniej jednej firmy, której problem związany z działalnością gospodarczą leży w obszarze działalności zawodowej partnera i przeprowadzi w tej firmie audyt w obszarze niezbędnym do udzielenia pomocy doradczej.
5.     Zawiadomienia o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy do programu zostaną  dokonane  telefonicznie i mailowo.
6.    W ramach programu  Organizator wyda na łamach dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” oraz na stronie programu publikację w wybranej formie i treści, zawierającej  opis problemu przedsiębiorcy oraz sposób jego rozwiązania . Opis zawierać będzie informacje ujawnione w ankiecie w szczególności wielkość firmy, branżę, w której działa oraz, jeśli reprezentanci przedsiębiorcy  wyrażą na to zgodę – pełną nazwę firmy.
7.     Poszczególne  etapy programu będą realizowane w następujących terminach:
-  15 lipca 2013 – 31 sierpnia 2013 – przyjmowanie zgłoszeń ,
-  3 września 2013 – 9 września 2013 – wybór przedsiębiorców zakwalifikowanych do programu ,
- 10 – 13 września 2013 – informowanie firm o zakwalifikowaniu do programu, ustalenie terminów i przebiegu audytu,
- 16 września 2013 – 31 października 2013 – przeprowadzanie audytów przez partnerów projektu firm zakwalifikowanych do udziału w programie.

 


Art. 4 Partnerzy Programu


Partnerami programu są:
1.    Work Service z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, KRS 000083941
2.    Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, KRS 14540
3.    DGA S.A. z siedzibą przy  ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań, KRS 0000060682
4.    Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy sp. j. z siedzibą przy ul. Belwederskiej 23, 00-761 Warszawa, KRS 0000297875
5.    Penta Investments Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 21, 00-511 Warszawa, KRS 0000372318Art. 4 Dane Osobowe i Baza Firm


1.    Dane osobowe osób zgłaszających się będą  przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych [(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926]. Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca się/przedsiębiorca  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
2.    Dane przedsiębiorców  zakwalifikowanych do programu zostaną udostępnione firmom współpracującym przy realizacji programu w szczególności partnerom programu i będą wykorzystywane do dalszych działań związanych z programem w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Organizator oraz partnerzy programu zapewniają realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy. Dane osobowe mogą być udostępniane  podmiotom współpracującym z Organizatorem lub uprawnionym organom za wyraźną zgodą lub na życzenie zgłaszających się albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
3.    Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem programu, zarówno w bieżącej edycji programu, jak i przyszłych.
4.    Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych uprawnień wynikających z ustawy o której mowa w ust. 1.
5.    Programowi towarzyszy kampania wizerunkowa obejmująca publikację wyników programu i fotorelacji na łamach Dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej pb.pl, akcelerator.pb.pl, relacji przeprowadzanych przez media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów programu.
6.    Organizator na podstawie zgłoszeń dokonanych przez firmy oraz na podstawie zebranych danych o firmach stworzy bazę danych obejmującą w szczególności: imię, nazwisko osób zarządzających lub właścicieli, nazwę lub firmę, miasto, województwo, dane teleadresowe.

 


Art. 6 Postanowienia Końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania programu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
2.    Reklamacje uczestników będą rozpoznawane w terminie 7 dni. Decyzja Organizatora nie podlega zaskarżeniu.
3.    Uczestnicy programu poprzez akceptacje regulaminu wyłączają odpowiedzialność cywilną Organizatora z jakiejkolwiek przyczyny nie wynikłej z winy pracowników Organizatora. 
4.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.


Partner strategiczny

Work Service

Partnerzy

Raiffeisen
DGA
Drzewiecki
Penta

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu